Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

    The Author(s). This article is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution — NonCommercial — NoDerivativeWorks 4.0 License. ISSN 1824-2049. Published by SISSA Medialab.
    Excepte que s'indiqui una altra cosa, la llicència de l'ítem es descriu com https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/