Els/Les usuaris/es del sistema poden iniciar sesió per visualitzar aquest document.

Login

Introduïr la següent informació per sol·licitar una còpia del document a la persona responsable

Clinical comparison of instrumentation systems for periodontal debridement: a randomized clinical trial

Aquesta adreça de correu electrònic s'usarà per enviar el document.